Wydawnictwo DRZEWO BABEL

Wydarzenia

Przejdź do wydarzeń archwialnych

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego

W poszukiwaniu Delikatnej równowagi – zilustruj swoim zdjęciem z Indii cytat z powieści Rohintona Mistry’ego

 

"Organizator"

Drzewo Babel Barbara Stępień, ul. Litewska 10/11, 00-581 Warszawa, NIP: 526-102-21-50

 

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

A) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków firmy Organizatora, oraz członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu,

B) w okresie od 01 do 31 grudnia 2014 r. zgłosi do Konkursu swoją fotografię wraz z dobranym do niej cytatem z książki Rohintona Mistry’ego "Delikatna równowaga” (tłum. Krzysztof Umiński), przesyłając ją na adres mailowy listy@drzewobabel.pl wraz ze swoimi danymi osobowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu), z tematem maila o treści: „W poszukiwaniu Delikatnej równowagi”.

I. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU.

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01 grudnia 2014 r. i trwa do 31 grudnia 2014 r. włącznie.

 

II. TEMAT KONKURSU.

Tematem konkursu są fotografie z Indii, korespondujące z treścią powieści Rohintona Mistry’ego „Delikatna równowaga”. Dobór cytatu do fotografii jest dowolny, ale nie przekraczający 350 znaków ze spacjami.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

3.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.

3.2. Wzięcie udziału w konkursie wymaga podania następujących informacji:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość),

- telefon kontaktowy,

- adres e-mail,

3.3. Brak jakiejkolwiek wymaganej informacji powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.

3.4. Nadesłanie maila konkursowego, tym samym udział w niniejszym konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:

Zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich i prawo do publikacji.

3.5. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich Fotografii na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także na stronach internetowych Organizatora i jego partnerów, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

3.6. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

3.7. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć 7 MB. Uczestnik nagrodzonej pracy zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora zdjęcia w rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej jakości.

3.8. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami - takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.

3.9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Konkursu.

 

IV. OCENA FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE.

4.1. Jury powołane przez Organizatora w składzie: Rohinton Mistry – przewodniczący jury, Michał Batory i Krzysztof Umiński. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu jury w trakcie trwania Konkursu.

4.2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 12 stycznia 2015 r.

4.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

 

V. NAGRODY W KONKURSIE.

5.1. Nagrody przewidziane w Konkursie to:

Nagroda główna:

 

- voucher na kolację dla dwóch osób w wysokości 150 zł brutto do wykorzystania w restauracjach sieci Ganesh, należących do Ganesh India sp. z o.o., ważny do dn. 31 marca 2015.

- oryginalny szampan o wartości ok. 200 zł brutto

 

Dwa równorzędne wyróżnienia:

 

Wyróżnienie I

 

voucher w wysokości 75 zł brutto do wykorzystania w restauracjach sieci Ganesh, należących do Ganesh India sp. z o.o., ważny do dn. 31 marca 2015.

 

Wyróżnienie II

 

voucher w wysokości 75 zł brutto do wykorzystania w restauracjach sieci Ganesh, należących do Ganesh India sp. z o.o., ważny do dn. 31 marca 2015.

 

Sieć należąca do Ganesh India sp. z o.o. obejmuje następujące restauracje:

 

 

Warszawa: ul. Marszałkowska 10/16 • ul. Grzybowska 61 • Al. KEN 93

Łódź: ul. Ogrodowa 19 [Manufaktura] • ul. Piotrkowska 69

Kraków: ul. św. Tomasza 18

Gdańsk-Kowale: ul. Staropolska 32

 

 

5.2. Fundatorem Nagród jest Ganesh India sp. z o. o. i wydawnictwo Drzewo Babel.

5.3. Laureaci zostaną powiadomieni mailem na podany adres e-mail o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.

6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie przez Uczestnika nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Poczty Polskiej.

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

6.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub sprzedawcy.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

7.1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.drzewobabel.pl

7.2. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu za pośrednictwem maila wysłanego na adres listy@drzewobabel.pl z wpisanym tematem „W poszukiwaniu Delikatnej równowagi” , Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

7.3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora i Fundatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Drzewo Babel Barbara Stępień z siedzibą w Warszawie przy ul. Litewskiej 10/11. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

7.4. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.