Wydawnictwo DRZEWO BABEL

Wydarzenia

Przejdź do wydarzeń archwialnych

 

 

Z wielką przyjemnością ogłaszamy Zwycięzców konkursu "Twoje miejsce na Ziemi". Wybór był bardzo trudny i po długich debatach postanowiłyśmy wyróżnić dwie osoby ex aequo.

Laureatami naszego konkursu zostali:

Katarzyna Dominik z Dobczyc, za zdjęcie kwitnącego ogrodu - "istnego raju", oraz Marek Ząbczyk, który swoje miejsce na Ziemi odnalazł w Komornikach koło Polkowic, tuż za płotem gospodarstwa, w którym spędza lato.

Zwycięzcy otrzymają egzemplarze "Myszoodpornej kuchni" z dedykacją Sairy Shah.

Wszystkim Uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy!

 

 

Konkurs fotograficzny "Twoje miejsce na Ziemi".

 

"Zza skłębionych obłoków co pewien czas wyziera skrawek intensywnie błękitnego nieba.

Sycimy oczy widokiem ukazujących się i znikających gór, odkrywamy ustronne polany,

na których rosną wielgachne kanie i czarcie koła pieczarek. Rzeka o tej porze roku jest

piękna: płynie szybkim, szerokim i połyskliwym nurtem. Przytulamy się i przypominamy sobie,

dlaczego tu jesteśmy.”

Saira Shah, Myszoodporna kuchnia, tłum. Łukasz Witczak, wyd. Drzewo Babel

 

Drodzy Czytelnicy,

czy znacie miejsce, w którym czujecie się jak Anna i Tobias, bohaterowie "Myszoodpornej kuchni”?

Takie, które Was urzekło, które jest dla Was ważne, inspirujące, wyjątkowe?

Ogłaszamy konkurs “Twoje miejsce na Ziemi"!

Na adres listy@drzewobabel.pl przyślijcie nam zdjęcie oraz dwu-, trzyzdaniowy opis Waszego ulubionego miejsca.

Najciekawsze zdjęcie nagrodzimy egzemplarzem “Myszoodpornej kuchni” z autografem Sairy Shah i dedykacją dla Zwycięzcy konkursu.

Czas trwania konkursu 21.03.2016 – 3.04.2016 włącznie.

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego

"Twoje miejsce na Ziemi "

"Organizator"

Drzewo Babel Barbara Stępień, ul. Litewska 10/12, 00-581 Warszawa, NIP: 526-102-21-50

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

A) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków firmy Organizatora, oraz członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu,

B) w okresie od 21.03.2016 do 3.04.2016 włącznie zgłosi do Konkursu fotografię wraz z dwu-, trzyzdaniowym opisem ulubionego miejsca, przesyłając ją na adres mailowy listy@drzewobabel.pl wraz ze swoimi danymi osobowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania), z tematem e-maila o treści: „Twoje miejsce na Ziemi”.

 

I. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU.

1.1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.03.2016

II. TEMAT KONKURSU.

Tematem konkursu są fotografie ulubionych miejsc Czytelników, uzupełnione krótkim dwu-, trzyzdaniowym opisem danego miejsca.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

3.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.

3.2. Wzięcie udziału w konkursie wymaga podania następujących informacji:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość),

- adres e-mail,

3.3. Brak jakiejkolwiek wymaganej informacji powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.

3.4. Nadesłanie e-maila konkursowego, tym samym udział w niniejszym konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:

Zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich i prawo do publikacji.

3.5. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swojej fotografii na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także na stronach internetowych Organizatora i jego partnerów, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

3.6. Zgłoszona do Konkursu fotografia musi być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć 7 MB.

3.7. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami - takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.

3.8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Konkursu.

IV. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 7.04.2016

 

V. NAGRODA W KONKURSIE.

5.1. Nagrodą w konkursie jest książka “Myszoodporna kuchnia” Sairy Shah, z dedykacją Autorki.

5.2. Laureat zostanie wyłoniony decyzją jury – redakcja wydawnictwa Drzewo Babel.

5.3 Fundatorem nagrody jest Wydawnictwo Drzewo Babel.

5.4. Laureat zostanie powiadomiony mailem na podany adres e-mail o przyznanej nagrodzie w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.

6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie przez Uczestnika nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Poczty Polskiej.

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

6.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

7.1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.drzewobabel.pl

7.2. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu za pośrednictwem maila wysłanego na adres listy@drzewobabel.pl z wpisanym tematem „Twoje miejsce na Ziemi”, Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

7.3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora i Fundatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Drzewo Babel Barbara Stępień z siedzibą w Warszawie przy ul. Litewskiej 10/12. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

7.4. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.