Wydawnictwo DRZEWO BABEL

Wydarzenia

Przejdź do wydarzeń archwialnych

KONKURS!

 

Uruchom wyobraźnię i pokoloruj według własnego uznania i dowolną techniką szablon okładki najnowszej powieści Paula Coelho "Hipis".

 

Trójka Autorów najciekawszych projektów otrzyma od nas po dwa egzemplarze książki w stworzonej przez siebie okładce.

 

 

 

Plik do pobrania

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu "Twoja okładka książki Paula Coelho Hipis” [dalej Regulamin]

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą "Twoja okładka książki Paula Coelho Hipis” [dalej Konkurs]

 

2. Organizatorem Konkursu jest Drzewo Babel, Barbara Stępień, ul. Litewska 10/12, 00-581 Warszawa,

NIP: 526-102-21-50 [dalej Organizator]

 

3. Konkurs prowadzony jest na podstawie Regulaminu. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w Konkursie.

 

 

 

Zasady Konkursu

 

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich zamieszkujących terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

 

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin jak również inne osoby biorące bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu [dalej Pracownicy].

 

6. Konkurs trwa w okresie od 30.08.2018 roku do 19.09.2018 roku [dalej: Czas trwania konkursu].

 

7. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

8. Aby zostać uczestnikiem Konkursu [dalej Uczestnik] należy w terminie od 30.08.2018 roku do 19.09.2018:

 

a) wykonać pracę konkursową, która polega na pokolorowaniu szablonu okładki książki „Hipis” Paula Coelho według własnego uznania i dowolną techniką (również cyfrowo) [dalej Treści].

 

b) dokonać prawidłowego zgłoszenia do Konkursu [dalej Zgłoszenie] w sposób określony w pkt. 9

 

9. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Konkursie, dla swej ważności i skuteczności, wymaga w terminie: od dnia 30.08.2018 roku dnia 19.09.2018 roku do godz. 23:59:59:

 

a) dodania na własnym, publicznym profilu na Instagramie stworzonej przez Uczestnika Treści wraz z dodaniem hashtagów #KonkursHipis i #DrzewoBabel oraz oznaczeniem profilu @DrzewoBabel

 

lub

 

b) wysłania zdjęcia, skanu lub pliku Treści (maks. 3MB) na adres: konkurs@drzewobabel.pl

 

10. Szablon okładki jest dostępny:

 

a) na odwrocie ulotki znajdującej się w stacjonarnych Księgarniach Świat Książki oraz dołączonej do zamówień ze sklepu internetowego www.swiatksiazki.pl. Nakład ulotki ograniczony.

 

b) do pobrania na stronie internetowej wydawnictwa Drzewo Babel www.drzewobabel.pl w zakładce Wydarzenia.

 

11. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości zgłoszeń.

 

12. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że jest autorem Treści zgłoszonej przez siebie do Konkursu.

 

13. Organizator Konkursu może zweryfikować Zgłoszenie, w szczególności czy Treści konkursowe:

 

a. nie zawierają elementów sprzecznych z prawem,

 

b. nie naruszają dobrych obyczajów,

 

c. nie naruszają praw osób trzecich,

 

d. nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

 

e. nie zawierają elementów godzących w dobre imię lub renomę Organizatora,

 

f. nie zawierają wulgaryzmów lub jakichkolwiek treści nieprzeznaczonych lub szkodliwych dla osób niepełnoletnich.

 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania z Konkursu Zgłoszenia, które nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie lub które uzyskało negatywną opinię w wyniku weryfikacji, o jakiej mowa w pkt. 13 powyżej.

 

 

Nagrody

 

15. W konkursie przewidziano 3 nagrody w postaci dwóch wydrukowanych egzemplarzy książki Hipis z okładką z projektem kolorystycznym trzech Uczestników, którzy zwyciężyli w Konkursie.

 

16. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu nagrody.

 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości (kolory okładki po wydrukowaniu mogą różnić się od kolorów przesłanych projektów).

 

18. Fundatorem nagrody jest Wydawnictwo Drzewo Babel.

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu

 

19. Zgłoszenia zostaną ocenione przez jury Konkursu, które wybierze zwycięzców Konkursu [dalej Zwycięzcy].

 

20. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, jury Konkursu dokona oceny zgłoszonych Treści (prac konkursowych) na podstawie subiektywnej oceny członków jury, biorąc pod uwagę kreatywność, oryginalność i pomysłowość zgłoszonych Treści pod kątem wykonania zadania konkursowego. Decyzja jury o wyborze Zwycięzców nie będzie podlegała podważeniu z uwagi na jakiekolwiek inne kryteria oceny.

 

21. Skład jury Konkursu jest 3-osobowy i stanowią go przedstawiciele ze strony Organizatora.

 

22. Jury Konkursu dokona wyboru Zwycięzców po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu i ogłosi wyniki Konkursu poprzez ich opublikowanie na stronie Wydawnictwa Babel www.drzewobabel.pl w następującym terminie: w dowolnym momencie w dniu 28.09.2018 roku [dalej Termin Rozstrzygnięcia]

 

23. Przyznanie nagród odbędzie się w następujący sposób: w Terminie Rozstrzygnięcia przyznane zostaną nagrody z pkt. 17 niniejszego Regulaminu.

 

24. Jeden Uczestnik może wygrać jedną nagrodę. Jedno Zgłoszenie Uczestnika może być nagrodzone wyłącznie jeden raz.

 

 

 

Wydanie nagród

 

25. Zwycięzcy Konkursu będą proszeni o podanie na maila konkurs@drzewobabel.pl: następujących informacji umożliwiających wysyłkę nagrody:

 

- imię i nazwisko,

 

- adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość),

 

- adres e-mail, telefon

 

-oświadczenia o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych przez administratora danych osobowych tj. Wydawnictwo Drzewo Babel, ul. Litewska 10/12, 00-581 Warszawa, w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem konkursu „Twoja okładka książki Paula Coelho Hipis” tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o przysługującym prawie dostępu do danych oraz możliwości ich poprawiania”.

 

W przypadku projektów wykonanych techniką inną niż cyfrowa Zwycięzcy zobowiązani są do przysłania oryginałów prac na adres wydawnictwa: Drzewo Babel, ul. Litewska 10/12, 00-581 Warszawa. Przysłanie oryginału jest warunkiem bezwzględnym.

 

26. Brak podania jakiejkolwiek wymaganej informacji ze strony Zwycięzcy w ciągu 7 dni kalendarzowych od Terminu Rozstrzygnięcia powoduje wykreślenie z listy zwycięskich prac. Tym samym Zwycięzcą zostanie autor kolejnego wysoko ocenionego projektu.

 

27. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wiadomości e-mail.

 

28. Adres wskazany do wysyłki nagrody może dotyczyć wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie przez Uczestnika nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

 

30. Zwycięzca utraci prawo do otrzymania nagrody, która w takim przypadku przepadnie na rzecz Organizatora, jeżeli:

 

· nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub

 

· z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub

 

· nie prześle swoich danych koniecznych do wydania nagrody oraz zgody na ich przetwarzanie; lub

 

· poda niepełne lub nieprawdziwe dane osobowe; lub

 

· poda niepełne lub nieprawdziwe pozostałe wymagane dane

 

31. Wydanie nagród nastąpi w następujący sposób:

 

nagrody zostaną wysłane na adresy Zwycięzców pocztą lub kurierem na koszt Organizatora najpóźniej do dnia 17.10.2018 roku.

 

32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

 

33. Nieodebranie nagrody przez Zwycięzcę jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora (przepada na rzecz Organizatora).

 

 

 

Prawo własności intelektualnej

 

34. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą zgłoszonych do Konkursu Treści w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz, że przysługują mu pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonych do Konkursu Treści.

 

35. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swojej pracy na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia i nazwiska Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a także na stronach internetowych Organizatora i jego partnerów, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

36. Udział w Konkursie jest darmowy i nieobowiązkowy.

 

37. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności, jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

 

38. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, wobec którego zajdzie podejrzenie, iż nie posiada stosownych praw autorskich do zamieszczonych.

 

39. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

 

40. Dane osobowe Uczestników tj. imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania są przetwarzane przez Organizatora, który jest Administratorem danych, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz nawiązania kontaktu z uczestnikami i udostępnienia informacji o jego wynikach. Organizator informuje, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród.

 

41. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

 

42. Organizatorowi przysługuje na każdym etapie trwania Konkursu prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na stronie internetowej wydawnictwa Drzewo Babel www.drzewobabel.pl w zakładce Wydarzenia ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. wydawnictwa Drzewo Babel www.drzewobabel.pl w zakładce WydarzeniaW przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.

 

43. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540), a o jego rozstrzygnięciu decydują głównie działania oraz umiejętności Uczestników oraz ocena jury Konkursu.

 

44. Regulamin jest dostępny na stronie www.drzewobabel.pl w zakładce Wydarzenia.

 

45. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

46. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.